Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Flinterup Kirke

Kirke Flinterup Sogn er rent befolkningsmæssigt et lille sogn, som for længst har sagt farvel til både skolen og den sidste dagligvarebutik.

Til gengæld har sognet en af Danmarks skønneste runddysser, som forfatteren Martin A. Hansen kalder Vielsteddyssen i bogen »Orm og Tyr«. Og først og fremmest har sognet Flinterup kirke, en smuk landsbykirke, som ligger ca. tre km sydvest for Vielsteddyssen.

Kirken er ifølge klokkeindskriften indviet til Jomfru Maria og de ældste dele er formodentlig bygget i sidste halvdel af 1100-tallet. Før da har der sandsynligvis ligget en stavkirke.

Man kan finde de mulige rester af den, hvis man går op på hvælvingerne over skibet. Her findes i korets østgavl ind til tagrummet over apsis en karakteristisk profileret lugekarm af egetræ.

Det er vikingetidsarbejde og sikkert genbrug.

 

Historie

Den ældste del af den nuværende kirke består af det romanske skib, kor og apsis, opført af rå og kløvede, forholdsvis store kampesten samt kridtsten og enkelte frådsten til indfatning om vinduer og døre .

I den gotiske tid, omkring år 1500, opførtes tårn og våbenhus i munkesten og det lille nordkapel, der er bygget af en blanding af kampesten og munkesten, formodes at stamme fra o. 1550-1600. Allerede i 1400-tallet var det oprindelige træloft blevet erstattet af de gotiske hvælvinger, som siden er bevaret.

I 1668 var kirken bygningsmæssigt i en særdeles dårlig tilstand og kunne ikke repareres for egne midler. Derfor udgik der kongebrev om, at Flinterup kirke i de nærmeste år skulle have tilført 2 rigsdaler fra hver eneste kirke på Sjælland og på Fyn, som havde råd til det.

Som led i denne restaurering anbragtes 1681 i skib og tårn tre ankerbjælker, af hvilke de to er bevaret. På den østre er indskrevet: »1681 ER DISE 3 BIELKER INDLAGT OC BEKOSTED AF KIERKENS VERGER CHRISTEN RASMUSSEN OC JENS HANSEN UDI VIIELSTED – FORBANDET VERE DEN SOM SOM GIØR HERRENS GIERNINGER FALSKELIGEN – JEREM 48 V 10 – SOGNE PREST VAR HER GLOB CHRISTENSEN«.

 

Siden reformationen har kirken tilhørt bl.a. ejerne af Hellestrup. En af disse var oberst Rabe v. Kalkreutz, som døde 1743. Han testamenterede Flinterup kirke til Sorø Akademi, hvorfra kirken overgik til selveje den 1. oktober 1934.

 

Inventar

Alterbordet muret af røde munkesten blev 1989 forsynet med et antependium (alterbordsforhæng), som er vævet af Kirsten Kamedula, København. Altertavlen er fra 1633 og har i storfeltet en scene fra nadverens indstiftelse malet på en egetræsplade. Ved foden af de to søjler, som indrammer storfeltet, er udskårne våbenskjolde med bogstaverne CG og DR, henvisende til to ejere af Hellestrup, Christian Gyldenstjerne, død 1617, og Dorthe Rud, død 1648. Altertavlen er restaureret to gange, 1929 0g 1975. Et nyere alterbillede, forestillende den velsignende Kristus, malet af F. Storch 1878 forsynet med en ramme fra den tid, tjente som altertavle indtil 1929, hvorefter det blev ophængt på tårnrummets nordvæg, hvor den gamle altertavle fra 1633 i mellemtiden havde haft sin plads. Døbefonten er hugget i hvidgrå, gotlandsk kalksten og stammer fra 12-1300 tallet. Fonten har under et smalt bånd af små diamantkvadre i relief en udsmykning med svagt udhuggede linjer: 12 trekløverbuede portalfelter omkring store egeblade. Fonten er dækket af et fad af messing og dertil hørende lille messingbækken, begge mærket: M. Meyer, Sorøe 1843. Prædikestolen stammer fra omkring 1620. I storfelterne står udskåret de fire evangelister med hver sit symbol. De er flankeret af såkaldte kvindehermer repræsenterende tro, håb, kærlighed og retfærdighed.

I et bånd over storfelterne står skrevet: »Salige ere de som høre Guds ord oc bevare det« og nederst på prædikestolen står ordene: »Men vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere«. Ordene er hentet i henholdsvis Lukasevangeliet 11,28 og Jakobs Brev 1,22.

Orgel. Starup 1974 med 4 manualstemmer og 1 pedalstemme. Et lille, men godt orgel, der passer til kirkens størrelse.

 

Gravminder

I våbenhuset står opstillet en sten i grålig marmor, som oprindelig lå i korgulvet. Det er en gravsten over Johan Olufsen Saabye (1719-1762) fra Hellestrup.

På korets nordvæg hænger en kisteplade af tin over samme person.

Indmuret i korbuens nordside ses en rød kalksten med grønne årer, o. 116 x 80 cm. Det er en gravsten over Maren Peders Datter Hegelund gift med daværende forpagter på Hellestrupgård, Jens Andersen. De nåede kun at være gift 1 år og 9 måneder, da hun døde på Hellestrupgård efter forløsning med en dødfødt søn 12. juni 1726.

 

Klokker

Flinterup kirke har to klokker. Den ene stammer fra 1633. Den har en indskrift på latin, som oversat til dansk lyder: »Til Guds ære og brug for Flinterup Kirke, fordum indviet til den hellige Jomfru, er på kirkens bekostning denne klokke støbt i Helsingør i den genoprettede frelses år 1633. Hans Kemmer støbte.«

Den anden klokke er en omstøbning fra 1923 af en ældre klokke fra 1849. Den bærer ordene: »Til din Pris Herre lad mig lyde og mange til dit Huus indbyde«, samt Luthermedaillon og Kristusfigur.

 

Teksten er forfattet af tidligere sognepræst ved kirken Stephen Egede Glahn og bragt i kirkeblad 3, 2005.

Ophavsret: